tìm từ bất kỳ, như là wyd:

america is gullible chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?