Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:

american goon chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?