tìm từ bất kỳ, như là bias:

amico/a di sesso chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?