tìm từ bất kỳ, như là cunt:

amyable chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?