tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

an application used to purchase movie tickets on a blackberry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?