tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

an entry on bees. educational chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?