tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

an full of douche bags chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?