tìm từ bất kỳ, như là fap:

anbient abuse chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?