tìm từ bất kỳ, như là wcw:

and a bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?