tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

and any others that may make this shorter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?