tìm từ bất kỳ, như là pussy:

and breath taking chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?