tìm từ bất kỳ, như là cunt:

and high-yield explosives chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?