Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:

and lonely chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?