tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

and more concise to use in a sentence chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?