tìm từ bất kỳ, như là trill:

and soul of america chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?