tìm từ bất kỳ, như là ethered:

and the list goes on chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?