tìm từ bất kỳ, như là half chub:

and uncalled for chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?