tìm từ bất kỳ, như là doxx:

and your point is chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?