tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

and windy city chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?