tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
perfect. eyes. boy. spike. best friend. shaves once a month. he says once every two weeks. mac street.
Andrew DaCosta shaves once a month and he's my best friend.
viết bởi vtuck 30 Tháng chín, 2011