tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

anger response chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?