tìm từ bất kỳ, như là rimming:

angry disease i have chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?