tìm từ bất kỳ, như là wyd:

angry drunken skunk chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?