tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

angry ginga chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?