tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
feeding on snakes.
The mongoose is an anguinophagous animal.
viết bởi uttam maharjan 05 Tháng tư, 2010