tìm từ bất kỳ, như là bae:

animated film chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?