tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

annoying. antonym: guest-of-honor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?