tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

annoying. antonym: guest-of-honor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?