Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

annoying. antonym: guest-of-honor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?