tìm từ bất kỳ, như là sex:

annyoying or bothersome person---------ant; pleasent chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?