Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

ant: nice person chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?