tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

ant. fit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?