tìm từ bất kỳ, như là wcw:

anti swag forget the radio chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?