tìm từ bất kỳ, như là thot:

anti swag forget the radio chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?