tìm từ bất kỳ, như là cunt:

anti-balla chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?