tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

anti-opression chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?