tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Zlad!, #1 Molvanian singer, declared himself this in his hit song.
I am the Anti-Pope, like a lion kills an antelope, like a hammer hits a cantaloupe.
viết bởi Heina 23 Tháng mười, 2007