tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

anti-war activists chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?