tìm từ bất kỳ, như là smh:

antonym do nothing to ur butt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?