tìm từ bất kỳ, như là thot:

antonyms: exit only chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?