tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

antonyms: flat buns chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?