tìm từ bất kỳ, như là thot:

antonyms:young chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?