tìm từ bất kỳ, như là smh:

anus size of a beer can chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?