tìm từ bất kỳ, như là spook:

any plot device used to advance the story chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?