tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

anyone who takes a picture of themself in the mirroe chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?