tìm từ bất kỳ, như là sex:

apocalyptic shit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?