tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
where a group of guys masturbate with applesauce together. the first one to finish has to clean up.
Ah man, I finished first. Now I'm the "Applesauce Man
viết bởi jojo568548 04 Tháng tám, 2011