tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
short for appropriate.

antonym: inapprope
She dresses apprope for every occasion.
viết bởi julie bing 22 Tháng một, 2005