tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Is an Arab man's huge dick...if its huge then the Arab Man is most likely Lebanese.
I want that arabconda in me!
viết bởi Rolls A Lot 05 Tháng năm, 2005