tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The dance one does after walking into an spider web.
Look at Bubba do the arachnofit.
viết bởi jerrylandrum 02 Tháng sáu, 2012