tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Pointless architecture!
That new building is such a pile of archiballs!
viết bởi jx277722 18 Tháng mười một, 2013